Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem

Sinds 1 januari 2015 zijn er op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, en Participatiewet (tezamen sociaal domein) veel taken bij de lokale gemeente komen te liggen. Burgers en belangenorganisaties kunnen daar actief bij betrokken zijn door de gemeente advies te geven over hoe ze deze wetten het beste kunnen uitvoeren in Gulpen-Wittem. Het gemeentebestuur van Gulpen-Wittem heeft hiervoor - net als in andere gemeenten - een speciale adviescommissie (met ad-hoc werkgroepen) ingesteld.
 
De Adviesraad sociaal domein is de onafhankelijke adviescommissie van het college van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze Adviesraad moet het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd beleidsmatig adviseren over de uitvoer van de drie sociale wetten. De adviesraad is echter geen klachtencommissie of belangenorganisatie voor individuele wensen en behoefte. Wel kan de adviesraad signalen, die zij opvangt, meenemen in (on)gevraagde adviezen naar het college.

aanbieden-openbrief2.jpeg

Persbericht Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem: aanbieden 'open brief'

Op 17 maart 2022 biedt de Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem aan Burgemeester Nicole Ramaekers, als voorzitter van de Raad, een Open Brief aan namens de inwoners van de Gemeente Gulpen-Wittem. De brief is gericht aan het adres van de nieuwgekozen volksvertegenwoordigers, raadsleden van de gemeente Gulpen-Wittem.
Met deze Open Brief wil de ASD aandacht vragen voor thema’s die in de komende raadsperiode 2022-2026 belangrijk zijn voor de inwoners binnen de gemeente Gulpen- Wittem, wat betreft de ondersteuning van inwoners in het sociale domein. Vanuit haar rol als onafhankelijk adviesorgaan van het college, waarbij gevraagd en ongevraagd advies over het gehele sociale domein van de gemeente Gulpen-Wittem gegeven wordt, is het initiatief genomen voor de totstandkoming van deze ‘Open Brief’. Met de daarin opgenomen adviezen wil de ASD bereiken dat iedere inwoner naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. Een goede samenwerking met betrokken bestuurders, beleidsmedewerkers, cliëntenraden, inwoners en anderen is daarbij van cruciaal belang. Door de aanbieding van deze ‘Open Brief’ wil de ASD uitdrukking geven aan haar verbindende rol tussen totstandkoming van beleid en uitvoering van beleid in de praktijk, waarbij vooral gekeken wordt naar de feitelijke effecten voor onze inwoners. De ‘Open Brief’ is terug te vinden op de website: Open brief van de Adviesraad Sociaal Domein aan de nieuwgekozen volksvertegenwoordigers in de gemeente Gulpen-Wittem
Image

Persbericht: Kennismaking wethouder Sociaal Domein Frans Derksen met Adviesraad Sociaal Domein van Gemeente Gulpen-Wittem

foto-persbericht.jpg

Gulpen, 22 juli 2022


Op uitnodiging van de Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem schoof wethouder Frans
Derksen en een afvaardiging van de gemeente afgelopen week aan voor een
kennismakingsbijeenkomst in Gulpen. De wethouder gaf aan graag gevolg te hebben
gegeven aan de uitnodiging van zijn ‘eigen’ adviesraad om zo doende nader kennis met
elkaar te maken. De ASD Gulpen-Wittem is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college
en in het bijzonder de bestuurder die verantwoordelijk is voor het sociale domein van
onafhankelijk advies voorziet bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het beleid.
Dit alles vanuit het nadrukkelijk belang van de inwoners.
In het openingswoord gaf voorzitter Wiel Botterweck aan, dat het tijdens deze bijeenkomst
ging om Ontmoeting, met een hoofdletter O. Ruimte voor verwondering, herkenning. Niet
dat je alles moet zeggen tegen de ander, maar wel dat die ander alles mag vragen.
Vervolgens zijn op een open manier verhalen, inzichten, ideeën en verwachtingen gedeeld,
waarbij de wederzijdse betrokkenheid duidelijk te voelen was.
Na bijna twee uur was het laatste woord aan wethouder Frans Derksen. Hij sprak van een
meer dan geslaagde samenkomst, waarbij motivatie en gedrevenheid voelbaar was en een
positieve energie gegenereerd werd. Daarnaast was hij blij met de inzichten die hij
opgedaan heeft aan de hand van de verhalen uit de samenleving die gedeeld werden.
Een zeer zinvolle bijeenkomst, die voor herhaling vatbaar is.